• 0342 869 03 00

T.C.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

İSLAHİYE MESLEK YÜKSEKOKULU

MUHASEBE ve VERGİ BÖLÜMÜ

MUHASEBE ve VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI

DERS İÇERİKLERİ

 

1. SINIF I.YARIYIL DERSLERİ

            İMU101 Genel Muhasebe

Muhasebe usul ve esaslarını uygulamak, Ana ve alt hesapları oluşturmak, Açılış kaydı düzenlemek, Açılış ve kapanış bilançosu düzenlemek, Büyük defter düzenlemek, Mizan düzenlemek, Dönen varlıkları kaydetmek, Duran varlıkları kaydetmek 

            İMU103 İşletme 1

Mikro ekonomik Verileri Takip Etmek, Makroekonomik Göstergeleri Analiz Etmek, Pazardaki Boşlukları Tespit Etmek, Yatırım Alternatiflerini Değerlendirerek En Uygun Olanını Seçmek, Yapılabilirlik Çalışmalarını Yürütmek, İşletmenin Çevresini Tanımak, Talep Analizi ve Tahmini Yapmak, İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek, İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek İş yerinin Kapasitesini Belirlemek, Toplam Yatırım Maliyetini Belirleyerek Finansmanını Sağlamak Tahmini Gelir-Gider Hesabını Yapmak, İş yeri ve Üretim Planı Yapmak, Yatırımın Kurulum İşlemlerini Yürütmek, Uygun yapıyı oluşturup iş yerini açmak.

            İMU105 Genel Hukuk Bilgisi

Hukukun Temel Kavramları, Hukuk Sistemi, Kamu Hukuku, Hakkın Tanımı Ve Türleri, Hakkın Kazanılması, Kaybedilmesi, Kullanılması Ve Korunması, Kişilik Kavramı, Türleri, Kazanılması Ve Kaybedilmesi, Kişiliğe Bağlı Hak Ve Ehliyetler, Aile Hukuku Ve Hükümleri, Borç Kavramı, Borcu Doğuran Sebepler, Borcun İfası, Sona Ermesi, Temsil, Eşya Kavramı, Mülkiyet Devir Ve Rehin İşlemleri, İcra ve İflas İşlemleri.

            İMU107 Ekonomi 1

Ekonominin özellikleri ile ilgili bilgi edinmek, Üretimi sınıflandırmak, İhtiyaçları belirlemek, Faydayı sınıflandırmak, Diğer iktisadi kavramlarla ilgili bilgi edinmek,Tüketici dengesini belirlemek,Talep oluşumunu belirlemek,Talep esnekliği çeşitlerini ayırt etmek, Üretici dengesini belirlemek  Arz oluşumunu belirlemek, Maliyet analizleri yapmak, Piyasa türlerini sınıflandırmak, Farklı piyasalarda denge oluşumunu ayırmak, Farklı piyasalarda denge oluşumunu ayırmak.

İMU109 Bilgi ve İletişim Teknolojileri

            Bilgisayar donanımı, yazılım ve işletim sistemi, internet ve internet tarayıcısı, elektronik posta yönetimi, haber grupları ve forumlar, web tabanlı öğrenme, kelime işlemci, ,işlem tablosu, sunum hazırlama, internet ve kariyer, kişisel web sitesi hazırlama, e-ticaret, tanıtıcı materyal hazırlama.

           

            İMU111 Temel Matematik

            Kümeler, Sayı Sistemleri, Üslü ve Köklü İfadeler, Özdeşlikler, I. ve II. Derece Denklemler; Oran ve Orantı Tanımları, Çeşitleri, Orantı Yardımıyla Problem Çözme; Yüzde ve Faiz Oranları: Yüzde ve Faiz Hesapları; Fonksiyonlar: Bağıntı ve Fonksiyon Kavramları, Fonksiyonlarla İşlemler, Doğrusal ve II. Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri, Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri. Limit ve Süreklilik, Türev kavramı, Türev  Uygulamaları, Belirsiz İntegral, Belirli İntegral, Doğrusal Denklem Sistemleri, Matrisler, Determinantlar konularını işler.

            TÜRK101 Türk Dili I

            Dünya dil grupları, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, Türkçenin yayılma alanları, Noktalama işaretleri, Yazım kuralları, Dilekçe, Türkçenin ses özellikleri, Türkçede ses olayları, Yazılı anlatım, Anı türü.

YDBİ101 İngilizce I

            Selamlaşma, Hatır Sorma, Kendini Tanıtma, Direktif Verme, Rica ve İsteklerde Bulunma, Bilgi Almak İçin Soru Sorma, Sorulan Sorulara Cevap Verme, İş Görüşmelerinde İstenilen Bilgiyi Verme, Diğer Çalışanlarla İlgili Bilgi Verme, Önerilerde Bulunma, Önerilere Cevap Verme, Problem Sorma ve Bu Tür Sorulara Cevap Verme, Zaman Veya Yer Sorma ve Bu Tür Sorulara Cevap Verme, Miktar Veya Sayı Sorma ve Bildirme, Telefonla Konuşma Tekniği, Teklif de Bulunma, Devam Eden Bir İşle İlgili Bilgi Verme, Bilgi Edinmek İçin Soru Sorma, Gereklilik, Tavsiye Bildiren İfadeler, Geçmişteki Olaylardan Bahsetme, Bilgi Edinmek İçin Soru Sorma. Dinleme-Anlama: İş Ortamında Kullanılan Eşya ve Malzemelerin Tanıtılması ve Bu Malzemelerin Fonksiyonları, Mesleki Konularda Dinlediğini Anlama ve Cevaplandırma, Dinleme Tekniği. Yazma: Noktalama İşaretlerinin (İmla Kurallarının) Kullanımı, Dinlediği ve Okuduğu İle İlgili Gerekli Bilgilerin Not Alınması, Direktif Yazma, Dilbilgisi Kurallarına Uygun Cümle Kurma, Olayların ve Bilgilerin Önem ve Oluş Sırasına Göre Sıralanması, CV Yazma, Kişisel Bilgiler Verme, Kişisel Mektup ve Mesaj Yazma, Bir Cismi, Mekanı Veya Kişiyi Sıfatlar Kullanarak Tanımlama, Davetiye Yazma. Okuma-Anlama: Yabancı Dilde Okuyabilme ve Okuduğunu Anlayabilme.

TDP101 Toplumsal Duyarlılık Projesi 1

            Birinci yarıyılda çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin konuk olarak katılacakları eğitim çalışmaları düzenlenecektir. Öğrencilerin, katılacakları projeleri seçebilmeleri ve proje döneminde yapılacak saha çalışmaları açısından bu eğitimlere katılımları önemli ve zorunludur. Öğrenciler, güz yarıyılında seminer sürecinin ardından çalışmak isteyecekleri proje konularını seçeceklerdir. Güz yarıyılında seçtikleri projelerde ders saatleri içinde ve/veya tercihe göre boş vakitlerinde ilgili Sivil Toplum Kuruluşları ve kurumlarla işbirliği içinde projenin gerektirdiği çalışmaları yürütmeye başlayacaklardır.

GME 100 Genel ve Mesleki Etik

            Etiğin tanımı, amacı, ilkeleri ve hukukla ilişkisi ele alınır, mesleki, kurumsal ve sosyal sorumluluk kavramları değerlendirilir, mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların nedenleri, sonuçları ve çözüm yolları incelenir.

GOS Ortak Zorunlu

 

            GOS112 Temel Spor Uygulamaları

 

            Beden eğitimi ve sporda temel kavramlar, eğitim ve öğretimde beden eğitimi ve sporun yeri, işlevi, amaçları, felsefesi, diğer bilimlerle ilişkisi, beden eğitimi ve sporda meslek alanlarının geleceği, Türk Eğitim ve Spor kurumları içindeki yeri ve işlevi.

 

            GOS124 Türk Halk Oyunları

 

Halk oyunları hakkında geniş bilgiye sahip olma ,oyun repertuarını tanıma, öğrenme, uygulama, ve sahneleme projeleri geliştirme.

 

1. SINIF II.YARIYIL DERSLERİ

            İMU102 Dönem Sonu Muhasebe İşlemeleri

            Dönem sonu itibariyle bir işletmede muhasebe dışı envanter çalışmaları. Bilançoda yer alan; dönen varlıklarla ilgili hesapların, duran varlıklarla ilgili hesapların, kısa vadeli yabancı kaynaklarla ilgili hesapların, uzun vadeli yabancı kaynaklarla ilgili hesapların, öz kaynaklarla ilgili hesapların dönem sonu itibariyle muhasebe içi envanter kayıtları. Maliyet hesaplarının gelir tablosu hesaplarına yansıtılması. Gelir ve gider hesaplarının dönem sonu kayıtları. Gelir ve gider hesaplarındaki bilgilere göre gelir tablosu düzenlenmesi. İşletmenin bir faaliyet dönemi ile ilgili ticari ve mali karı veya zararının hesaplanması.

 

            İMU104 İşletme 2

İsletmeyi fonksiyonlarına göre tanımak ve isletmenin işleyişini kavramak. İsletme yönetimi ile ilgili temel kararları yapma yeterliliklerinin kazandırılması, Planlama, örgütleme, iş analizi, yürütme, koordinasyon, fiyatlandırma, denetim, pazarlama ilkelerinin aktarılması.

            İMU106 İstatistik

 

Yönetim ve İstatistik, Verilerin Organize Edilmesi ve Sunulması, Merkezi Eğilim Ölçüleri, Dağılma Ölçüleri, Tahmin Teorisi, Regresyon Analizi, Korelasyon Analizi, İndeksler.

 

            İMU108 Ekonomi 2

 

Güncel makro ekonomik sorunlar kapalı ekonomide toplam harcama talebi ve toplam arz, iç denge geliri, faizinin belirlenmesi, açık ekonomi denge geliri ve faizinin belirlenmesi, mikro tüketim ve yatırım, ekonomik büyüme. Milli Gelir, Para Teorisi, İstikrar Politikaları, Ekonomik Büyüme ve Kalkınma, Türkiye Ekonomisine Genel Bakış.

 

            İMU110 Halkla İlişkiler ve İletişim

Kamu kurumları ve özel şirketlerin sundukları ürün ve hizmetlerin iç ve dış hedef kitleye ve kamuya tanıtımını yapmak, kamuoyu nezdinde kurum ve markaya
karsı sempati ilgi oluşturmak ve bunu sürekli kılmak amacıyla oluşturulan Halkla İlişkiler departmanlarında istihdam edilecek bilgi becerilerin kazandırılması

 

            İSED100 Endüstriye Dayalı Öğrenim (Staj)

 

Uygulama ve değerlendirme

 

            TÜRK102 Türk Dili II

            Türkçede Vurgu(Sözcük Vurgusu), Türkçede Vurgu(Grup ve Cümle Vurgusu), Sözcükte Yapı(Kök, Ek Kavramları, Çekim Ekleri), Sözcükte Yapı (Gövde Kavramı, Yapım Ekleri), Cümle Bilgisi (Ögeler), Cümle Bilgisi(Cümle Çeşitleri, Doğru Cümle),Anlatım Biçim ve Teknikleri, Anlatım Bozuklukları (Anlama Dayalı Anlatım Bozuklukları), Anlatım Bozuklukları (Yapıya Dayalı Anlatım Bozuklukları), Eleştiri, Öz Eleştiri, Sohbet(Söyleşi), Deneme ve Diğer Yazı Türleri, Yazma Çalışması.

            YDBİ102 İngilizce II

 

            Dinleme-Anlama: Alan İle İlgili Konularda Dinlediğini Anlama ve Cevap Verme, Dinlenen Cümlelerdeki Vurgu ve Tonlamaların Fark Edilmesi, Dinlenen Cümleler Veya Kelimelerdeki Kısaltmaların Anlaşılması, Belirli Bir Bilgiyi Edinmek İçin Dinleme, Genel Bir Konuyu Anlayabilmek İçin Dinleme ve Değerlendirme.

            Yazma: Dinleme Ve Okuduklarını Not Alma, Alan İle İlgili Formları, Tabloları ve Şemaları Doldurma, İş Mektupları Yazma, Bir İşlemi Edilgen Yapı Kullanarak Yazma, Okunan Veya Dinlenen İfadelerin Dolaylı Biçimde Aktarılması.

            Okuma-Anlama: Zıtlık Bildiren İfadeler, Relative Clause Yapıları, “Post Modifier” Kısaltılmış Relative Clause Yapıları, “Noun Clause” Yapıları, “Infınitive-Gerund” Yapıları, Genel Bir Fikir Edinmek İçin Okuma Tekniğinin Geliştirilmesi, Belirli Bir Bilginin Edinilmesi İçin Okuma Tekniğinin Geliştirilmesi.

 

            TDP102 Toplumsal Duyarlılık Projesi II

 

            Öğrenciler güz yarıyılında seçtikleri projelerde çalışmaya bahar dönemi boyunca devam edeceklerdir. Dönem sonunda yürüttükleri projenin değerlendirme ve geri bildirimini aktaran bir ara ve bir final raporu teslim etmekle yükümlüdürler.

 

           

MUP100 Mesleki Uygulama Projesi

Mesleki Uygulama Projesi dersi, bir akademik danışmanının gözetiminde, öğrencinin mesleki alanı ile ilgili bir proje konusunda araştırma yapma yeteneği kazandırarak yaptığı araştırma ile bilgi ve becerisini artırmayı hedefler.

 

 

 

2. SINIF III.YARIYIL DERSLERİ

            İMU201 Bilgisayarlı Muhasebe 1

            Bilgisayarın tanımı, yapısı. Seçilecek bilgisayar programının seçimi, bilgisayarın çalıştırılması (sürücüler, dosyalar, kataloglar, dosya listeleme, dosya kopyalama, dosya adının değiştirilmesi, dosya silme, dosya yedekleme, disket hazırlama) Tek düzen hesap planı ve açıklaması. Bilgisayarlı muhasebe uygulamaları (programın bilgisayara yüklenmesi, programın çalıştırılması, düzenlemeleri) Genel amaçlı fonksiyon tuşları. Şirket tanıtma, muhasebe uygulamaları (hesap girişi, hesap iptali, hesap bilgileri, hesap listesi, muhasebe fişleri ve tipleri) Fişlerin özel yazılımlarda uygulanışı, uygulama kolaylıkları, yeni fiş işlemleri, eski fiş işlemleri.

            İMU203 Vergi Hukuku

Vergi hukukunun anlamı ve konusu, hukuk sistemi içindeki yeri, diğer hukuk dalları ile ilişkisi, vergi hukukunun kaynakları ve dalları, vergi kanunlarının uygulanması, vergi hukukunun bazı temel kavram ve kurumları, vergi suç ve cezaları.

 

İMU205 Maliyet Muhasebesi

 

Maliyet ve maliyet muhasebesinin tanımı ve amaçları. Maliyet türleri, maliyetlerin sınıflandırılması, malzeme maliyetleri, stok değerlemesi, maliyetlerin saptanması ve kayıtları. İşçilik maliyetleri, maliyetlerin saptanması ve kayıtları. Genel imalat maliyetleri, bütçelenmesi, imalata yüklenmesi. Maliyet yerleri, ayırımı, genel imalat maliyetlerinin dağıtımları. Maliyet taşıyıcıları. Maliyet sistemleri. Sipariş maliyet sistemi. Safha maliyet sistemi. Birleşik  maliyet sistemi.  Standart maliyet sistemi. Değişken maliyet sistemi. Yönetim aracı olarak maliyet muhasebesi.

 

İMU207 Yönlendirilmiş Çalışma 1

 

Öğrencilerin derslerde aldıkları bilgilerin, endüstriyel uygulamalarını belirli bir proje tarzında hazırlamaları ve bunları sunmalarına yönelik yapılan çalışmaları kapsar.

 

AİİT201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

            Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu çağdaş ulus-devletler seviyesinde değerlendirip, ulus-devleti tanımlayan değerler sistemi içinde sui generis özellikler taşıyan Türk Devrimi tecrübesini (Kronolojik bir hatta: Türk emperyal geçmişinin klasik ve klasik sonrası, geç 18. yüzyıl ve 19. yüzyıl, 1908 Devrimi, 1914-1918, 1918-1922 ve 1923-60 kesitlerinin ele alınması), modern Türk ulus devletinin, devlet ve toplumsal yeniden yapılanması çerçevesinde ele alınıp bütüncül olarak Türk siyasî ve toplumsal sisteminin değişmesinin aşamaları, Bu çeşitli seviyelerde ve çeşitli boyutlarıyla biçimlenen ve hayata geçirilen siyasî, toplumsal, ekonomik ve kültürel değişme olgusunun (transformation) iç ve dış siyasî olaylarının analizi, tüm aktörlerinin düşünce ve faaliyetlerinin analizi, Bu tarihsel süreçlerin (modern Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşu süreçleri) günümüz çağdaş Türk toplumunun ve siyasetinin problemlerinin çözümünde de referans ve karşılaştırma alanı.

 

 

SEÇMELİ DERSLER

 

İMU011 Finansal Yönetim

 

Finans yönetiminin genel ilkeleri. Finansal planlama. Yatırım kararları. Faiz hesapları. Sermaye bütçelenmesi. Kar dağıtım kararları. Değerleme, kazanç oranları, sermaye maliyetleri. Çalışma sermayesi yönetimi.

 

İMU013 Elektronik Ticarete Giriş

 

Elektronik ticaretin tarihi gelişimi;    İnternet ve elektronik ticaretle ilgili temel kavramlar; İnternet üzerinden pazarlama ve reklam; Elektronik ticaret uygulamaları.

 

           İMU015 Mesleki Yabancı Dil-I   

                                                                                                                                                         

           Yabancı dilden meslekî alanda faydalanabilme, yabancı dilde yazı veya söz ile anlatılmak istenileni doğru olarak anlayabilme, amaca uygun yazım tekniği ile anlaşılır şekilde yazabilme ve anlatılmak isteneni anlaşılır bir şekilde söz ile ifade edebilme.

 

İMU017 Borçlar Hukuku

 

Borçlar Hukuku Genel Hükümler dersinde içerik olarak, “Borçlar Hukuku’nun Genel Kavramları, Borcun Doğumu; Borç İlişkilerinin Doğuş Kaynakları (Hukuki İşlemden Doğan Borçlar, Doğrudan Doğruya Kanundan Doğan Borçlar, Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borçlar), Borçların İfası ve İfanın Yerine Getirilmemesi, Borç İlişkilerinde Özel Durumlar, Borcu Sona Erdiren Sebepler” konuları yer almaktadır.

 

İMU019 Stratejik Yönetim

 

İsletmelerin geleceğe yönelik olarak izleyeceği yolların tespit edilmesinde yöneticilerin gerçekleştirmesi gereken faaliyetleri açıklamak ve isletmelerin rakiplerine karsı rekabet avantajı elde edebilmesi için kendi iç çevresini ve dış çevresini analiz etme yöntemlerini belirtmektir. İşletmelerde Strateji, Strateji Geliştirme Süreci ve Strateji Analizi, İşletme İç ve Dış çevre Analizler, Stratejik Liderlik, Strateji Geliştirme.

 

İMU021 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 

İş hukukunun konusu ve kaynakları, isçi ve is veren kavramı,
hizmet sözleşmesinin kurulması ve sona erdirilmesinin hukuksal sonuçları, Toplu iş sözleşmesi, Grev ve Lokavt, Yasal başvuru yollarının öğretilmesi

 

 

İMU023 Şirketler Muhasebesi

 

Şirketlere ilişkin temel kavramlar, adi şirketler, şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, şirketler de birleşme, devir işlemleri ve muhasebeleşmesi.

 

İMU 025 Toplam Kalite Yönetimi

 

Toplam Kalite bilincine sahip, Toplam Kalite Yönetimi ilkeleri, uygulama adımlarını bilen ve bunu isletme süreçlerine uygulayabilen, günümüzde güncel olan kalite yönetim sistemi standartları hakkında bilgili örgenciler yetiştirmektir.

 

 

 

            İMYO200 Girişimcilik

 

            Girişimcilik kavram ve yaklaşımları; girişimcilik süreci: fikir üretme, fizibilite analizi, iş planı ve strateji, organizasyon tasarımı, yeni iş takımını kurma, finansman, fikri hakların korunması; yeni iş planlarının uygulamaya konması; organizasyonlarda inovasyon ve değişim; yeni pazarlar yaratma; operasyonel zorluklar ve fırsatlar; aile işletmelerinin gelişimi ve yönetimi; aile işletmelerinde yaşam döngüsü; yönetim devri planı ve profesyonel yönetime geçiş; girişimcilikte başarı ve başarısızlık örnekleri.

 

 

2. SINIF IV.YARIYIL DERSLERİ

            İMU202 Bilgisayarlı Muhasebe 2

            Bilgisayarın tanımı, yapısı. Seçilecek bilgisayar programının seçimi, bilgisayarın çalıştırılması (sürücüler, dosyalar, kataloglar, dosya listeleme, dosya kopyalama, dosya adının değiştirilmesi, dosya silme, dosya yedekleme, disket hazırlama) Tek düzen hesap planı ve açıklaması. Bilgisayarlı muhasebe uygulamaları (programın bilgisayara yüklenmesi, programın çalıştırılması, düzenlemeleri) Genel amaçlı fonksiyon tuşları. Şirket tanıtma, muhasebe uygulamaları (hesap girişi, hesap iptali, hesap bilgileri, hesap listesi, muhasebe fişleri ve tipleri) Fişlerin özel yazılımlarda uygulanışı, uygulama kolaylıkları, yeni fiş işlemleri, eski fiş işlemleri.

            İMU204 Mali Tablolar Analizi

            Mali tablolar analizi ile ilgili temel kavramlar, mali nitelikteki olaylar, amaçları, mali tablolar analizini etkileyen faktörler, Mali analizin türleri, Mali denetim, Mali analizin finansal kararlarda kullanılması, mali planlama, mali başarısızlık, Temel mali tablolar, bilanço, gelir tablosu, ek mali tablolar, Oran analizi, Yatay analiz, Dikey analiz ve Trend analizi.

İMU206 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi

            Dış Ticaret İşletmelerine Ait Hesap Planı; Kasa, Çekler ve Bankalar İle İlgili Hesaplar, İhracat İle İlgili Hesaplar, İthalat İle İlgili Hesaplar, Katma Değer Vergisi İle İlgili Hesaplar ve Örnek Uygulamalar, İthalat ve İhracat Departmanları İle Diğer Departmanlar Arası Belge ve Bilgi Akışı.

            İMU208 Yönlendirilmiş Çalışma 2

Öğrencilerin derslerde aldıkları bilgilerin, endüstriyel uygulamalarını belirli bir proje tarzında hazırlamaları ve bunları sunmalarına yönelik yapılan çalışmaları kapsar.

AİİT202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 

            Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu çağdaş ulus-devletler seviyesinde değerlendirip, ulus-devleti tanımlayan değerler sistemi içinde sui generis özellikler taşıyan Türk Devrimi tecrübesini (Kronolojik bir hatta: Türk emperyal geçmişinin klasik ve klasik sonrası, geç 18. yüzyıl ve 19. yüzyıl, 1908 Devrimi, 1914-1918, 1918-1922 ve 1923-60 kesitlerinin ele alınması), modern Türk ulusdevletinin, devlet ve toplumsal yeniden yapılanması çerçevesinde ele alınıp bütüncül olarak Türk siyasî ve toplumsal sisteminin değişmesinin aşamaları, Bu çeşitli seviyelerde ve çeşitli boyutlarıyla biçimlenen ve hayata geçirilen siyasî, toplumsal, ekonomik ve kültürel değişme olgusunun (transformation) iç ve dış siyasî olaylarının analizi, tüm aktörlerinin düşünce ve faaliyetlerinin analizi, Bu tarihsel süreçlerin (modern Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşu süreçleri) günümüz çağdaş Türk toplumunun ve siyasetinin problemlerinin çözümünde de referans ve karşılaştırma alanı.

 

SEÇMELİ DERSLER

 

            İMU012 Masaüstü Yayıncılık

            Masaüstü yayıncılıkta ana kavramlar, Masaüstü yayın projesi nasıl geliştirilir, Yaratıcılık süreci, Adobe uygulamaları. (Photoshop ve Corel Draw programları)

          

            İMU014 Türk Vergi Sistemi

            Vergi sistemleri ve çeşitleri ve Türkiye vergi sisteminin tarihsel gelişimi, gelir üzerinden alınan vergiler, gelir ve kurumlar vergisi, katma değer vergisi, bu vergilerin Türkiye vergi sistemi içindeki yeri, önemi ve uygulama biçimi, mükelleflik, vergi kolaylıkları, tarhı tahakkukları ve ödenmesi, servet üzerinden alınan vergiler ve bu vergilerin uygulama biçimleri.

             İMU016 Mesleki Yabancı Dil-II   

 

           Yabancı dilden mesleki alanda faydalanabilme, yabancı dilde yazı veya söz ile anlatılmak istenileni doğru olarak anlayabilme, amaca uygun yazım tekniği ile anlaşılır şekilde yazabilme ve anlatılmak isteneni anlaşılır bir şekilde söz ile ifade edebilme.

            İMU018 Finansal Yatırım Araçları

            Hisse senedi işlemleri, Tahvil işlemleri, Vadeli işlem piyasaları, Opsiyon piyasası işlemleri, Futures, Swap işlemleri, Forward işlemleri, Hisse senetlerine yatırım yapmak, Tahvile yatırım yapmak, Repoya yatırım yapmak, İMKB UP piyasalarına yatırım yapmak.

 

İMU020 Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi

 

Dış Ticarette Temel Kavramlar, Dış Ticaret Teorileri, Geçmişten Günümüze Dış Ticaretin Gelişimi, Dış Ticareti Yerel Ticaretten Ayıran Yönler, Dış Ticarette Kullanılan Teslim Şekilleri; Incoterms 2000, Dış Ticarette Kullanılan Belgeler (Ticari Belgeler, Resmi Belgeler, Taşıma Belgeleri, Sigorta Belgeleri, Finansman Belgeleri) ve Kullanılma Amaçları.

Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri; Peşin Ödeme, Prefinansman,  Mal Mukabili, Vesaik Mukabili ve Akreditifli Ödeme,  Türk Dış Ticaret Rejimi, İhracat Rejim Kararı, İhracat Yönetmeliği, İhracat Tebliğleri, İthalat Rejim Kararı, İthalat Yönetmeliği, İthalat Tebliğleri, Standardizasyon Rejim Kararı ve Yönetmeliği.

 

 

             İMU022  Çevre Koruma

 

            Çevre yönetmelik bilgisi, risk analizi, atık depolama, kişisel korunma önlemleri, uluslararası sağlık ve güvenlik ikazları, işçi sağlığı ve iş güvenliği yönetmeliği

 

İMU024 Örgütsel Davranış

 

Bu ders öğrenciye; bireylerin davranışlarını inceleme ve değerlendirme, örgütsel davranışları inceleme ve değerlendirme yöntemleri öğretecektir. Davranış bilimleri kavramı, algılama kavramı, toplumsal yapı, örgüt yapıları ve örgüt kültürü içinde birey, olumsuzluk kaynakları, güdüleme.

 

             İMU026 Muhasebe Sistemleri ve Organizasyonu 

 

           Muhasebede sistem kavramını tanıyabilme, Muhasebe sistemlerini tanıyabilme, Ülkemizde uygulanmakta olan Hesap Plânını kavrayabilme, Muhasebe organizasyonunu ve kapsamını tanıyabilme, Muhasebe organizasyonu kurabilme becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Muhasebe sistemleri; Muhasebe organizasyonu; Hesap plânı.

 

İMU028 Muhasebe Denetimi

            Muhasebe denetimi ile ilgili temel kavramlar; Muhasebe denetiminin tarihi gelişimi; Genel kabul görmüş denetim standartları; Denetim raporu, süreci ve planlaması; Denetim kanıtları, teknikleri ve çalışma kağıtları; İç kontrol sistemini ve iç kontrol sisteminin muhasebe açısından önemi; Varlık, kaynak ve sonuç hesaplarının denetimi; Muhasebe Denetimi ders içeriğine yönelik testler.

 

İMU030 Kamu Maliyesi

 

Maliyenin tanımı ve gelişimi, disiplinler arası ilişkiler, yaklaşımlar ve amaçlar, Kamu sektörünü tanımı kapsamı ve fonksiyonları, kamu hizmetlerinin ve giderlerinin nitelikleri, kamu gelirlerinin tanımı, amaçları ve çeşitleri, vergi teorisi ve uygulaması, bütçenin tanımı, gelişimi, ilkeleri ve çeşitleri, Türkiye bütçeleme süreci.