• 0342 869 03 00

T.C.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

İSLAHİYE MESLEK YÜKSEKOKULU

YÖNETİM ve ORGANİZASYON BÖLÜMÜ

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

DERS İÇERİKLERİ

 

1. SINIF I.YARIYIL DERSLERİ

            İİŞ101 Genel Muhasebe

Muhasebe usul ve esaslarını uygulamak, Ana ve alt hesapları oluşturmak, Açılış kaydı düzenlemek, Açılış ve kapanış bilançosu düzenlemek, Büyük defter düzenlemek, Mizan düzenlemek, Dönen varlıkları kaydetmek, Duran varlıkları kaydetmek 

            İİŞ103 İşletme I

Mikro ekonomik Verileri Takip Etmek, Makroekonomik Göstergeleri Analiz Etmek, Pazardaki Boşlukları Tespit Etmek, Yatırım Alternatiflerini Değerlendirerek En Uygun Olanını Seçmek, Yapılabilirlik Çalışmalarını Yürütmek, İşletmenin Çevresini Tanımak, Talep Analizi ve Tahmini Yapmak, İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek, İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek İş yerinin Kapasitesini Belirlemek, Toplam Yatırım Maliyetini Belirleyerek Finansmanını Sağlamak Tahmini Gelir-Gider Hesabını Yapmak, İş yeri ve Üretim Planı Yapmak, Yatırımın Kurulum İşlemlerini Yürütmek, Uygun yapıyı oluşturup iş yerini açmak.

 

            İİŞ105 Genel Hukuk Bilgisi

Hukukun Temel Kavramları, Hukuk Sistemi, Kamu Hukuku, Hakkın Tanımı Ve Türleri, Hakkın Kazanılması, Kaybedilmesi, Kullanılması Ve Korunması, Kişilik Kavramı, Türleri, Kazanılması Ve Kaybedilmesi, Kişiliğe Bağlı Hak Ve Ehliyetler, Aile Hukuku Ve Hükümleri, Borç Kavramı, Borcu Doğuran Sebepler, Borcun İfası, Sona Ermesi, Temsil, Eşya Kavramı, Mülkiyet Devir Ve Rehin İşlemleri, İcra ve İflas İşlemleri.

           

            İİŞ107 Ekonomi 1

Ekonominin özellikleri ile ilgili bilgi edinmek, Üretimi sınıflandırmak, İhtiyaçları belirlemek, Faydayı sınıflandırmak, Diğer iktisadi kavramlarla ilgili bilgi edinmek,Tüketici dengesini belirlemek,Talep oluşumunu belirlemek,Talep esnekliği çeşitlerini ayırt etmek, Üretici dengesini belirlemek  Arz oluşumunu belirlemek, Maliyet analizleri yapmak, Piyasa türlerini sınıflandırmak, Farklı piyasalarda denge oluşumunu ayırmak, Farklı piyasalarda denge oluşumunu ayırmak.

            İİŞ109 Bilgi ve İletişim Teknolojileri

            Bilgisayar donanımı, yazılım ve işletim sistemi, internet ve internet tarayıcısı, elektronik posta yönetimi, haber grupları ve forumlar, web tabanlı öğrenme, kelime işlemci, ,işlem tablosu, sunum hazırlama, internet ve kariyer, kişisel web sitesi hazırlama, e-ticaret, tanıtıcı materyal hazırlama.

 

           

 

            İİŞ111 Temel Matematik

            Kümeler, Sayı Sistemleri, Üslü ve Köklü İfadeler, Özdeşlikler, I. ve II. Derece Denklemler; Oran ve Orantı Tanımları, Çeşitleri, Orantı Yardımıyla Problem Çözme; Yüzde ve Faiz Oranları: Yüzde ve Faiz Hesapları; Fonksiyonlar: Bağıntı ve Fonksiyon Kavramları, Fonksiyonlarla İşlemler, Doğrusal ve II. Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri, Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri. Limit ve Süreklilik, Türev kavramı, Türev  Uygulamaları, Belirsiz İntegral, Belirli İntegral, Doğrusal Denklem Sistemleri, Matrisler, Determinantlar konularını işler.

            TÜRK101 Türk Dili I

            Dünya dil grupları, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, Türkçenin yayılma alanları, Noktalama işaretleri, Yazım kuralları, Dilekçe, Türkçenin ses özellikleri, Türkçede ses olayları, Yazılı anlatım, Anı türü.

            YDBİ101 Yabancı Dil I

            Selamlaşma, Hatır Sorma, Kendini Tanıtma, Direktif Verme, Rica ve İsteklerde Bulunma, Bilgi Almak İçin Soru Sorma, Sorulan Sorulara Cevap Verme, İş Görüşmelerinde İstenilen Bilgiyi Verme, Diğer Çalışanlarla İlgili Bilgi Verme, Önerilerde Bulunma, Önerilere Cevap Verme, Problem Sorma ve Bu Tür Sorulara Cevap Verme, Zaman Veya Yer Sorma ve Bu Tür Sorulara Cevap Verme, Miktar Veya Sayı Sorma ve Bildirme, Telefonla Konuşma Tekniği, Teklif de Bulunma, Devam Eden Bir İşle İlgili Bilgi Verme, Bilgi Edinmek İçin Soru Sorma, Gereklilik, Tavsiye Bildiren İfadeler, Geçmişteki Olaylardan Bahsetme, Bilgi Edinmek İçin Soru Sorma. Dinleme-Anlama: İş Ortamında Kullanılan Eşya ve Malzemelerin Tanıtılması ve Bu Malzemelerin Fonksiyonları, Mesleki Konularda Dinlediğini Anlama ve Cevaplandırma, Dinleme Tekniği. Yazma: Noktalama İşaretlerinin (İmla Kurallarının) Kullanımı, Dinlediği ve Okuduğu İle İlgili Gerekli Bilgilerin Not Alınması, Direktif Yazma, Dilbilgisi Kurallarına Uygun Cümle Kurma, Olayların ve Bilgilerin Önem ve Oluş Sırasına Göre Sıralanması, CV Yazma, Kişisel Bilgiler Verme, Kişisel Mektup ve Mesaj Yazma, Bir Cismi, Mekanı Veya Kişiyi Sıfatlar Kullanarak Tanımlama, Davetiye Yazma. Okuma-Anlama: Yabancı Dilde Okuyabilme ve Okuduğunu Anlayabilme.

 

            TDP101 Toplumsal Duyarlılık Projesi 1

            Birinci yarıyılda çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin konuk olarak katılacakları eğitim çalışmaları düzenlenecektir. Öğrencilerin, katılacakları projeleri seçebilmeleri ve proje döneminde yapılacak saha çalışmaları açısından bu eğitimlere katılımları önemli ve zorunludur. Öğrenciler, güz yarıyılında seminer sürecinin ardından çalışmak isteyecekleri proje konularını seçeceklerdir. Güz yarıyılında seçtikleri projelerde ders saatleri içinde ve/veya tercihe göre boş vakitlerinde ilgili Sivil Toplum Kuruluşları ve kurumlarla işbirliği içinde projenin gerektirdiği çalışmaları yürütmeye başlayacaklardır.

GME100 Genel ve Mesleki Etik

            Etiğin tanımı, amacı, ilkeleri ve hukukla ilişkisi ele alınır, mesleki, kurumsal ve sosyal sorumluluk kavramları değerlendirilir, mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların nedenleri, sonuçları ve çözüm yolları incelenir.

 

            GOS122 Sanat Tarihi

Sanat tarihinin ve sanatın tanımının verilmesi,  tarih öncesi çağlardan başlayarak Yunan, Roma, Bizans sanatı ile ilgili kavramların öğretilmesi, sanat eserlerinin türlerinin ve tipolojilerinin  öğretilmesi.

 

 

1. SINIF II.YARIYIL DERSLERİ

            İİŞ102 Dönem Sonu Muhasebe İşlemeleri

            Dönem sonu itibariyle bir işletmede muhasebe dışı envanter çalışmaları. Bilançoda yer alan; dönen varlıklarla ilgili hesapların, duran varlıklarla ilgili hesapların, kısa vadeli yabancı kaynaklarla ilgili hesapların, uzun vadeli yabancı kaynaklarla ilgili hesapların, öz kaynaklarla ilgili hesapların dönem sonu itibariyle muhasebe içi envanter kayıtları. Maliyet hesaplarının gelir tablosu hesaplarına yansıtılması. Gelir ve gider hesaplarının dönem sonu kayıtları. Gelir ve gider hesaplarındaki bilgilere göre gelir tablosu düzenlenmesi. İşletmenin bir faaliyet dönemi ile ilgili ticari ve mali karı veya zararının hesaplanması.

 

İİŞ104 İşletme 2

İşletmeyi fonksiyonlarina göre tanımak ve işletmenin işleyişini kavramak. Yönetimi fonksiyonlarına göre tanımak, İşletme yönetimi ile ilgili temel kararları yapma yeterliliklerinin kazandirilmasi, Yönetim işlevlerini yerine getirmek, İnsan kaynaklarını yönetmek,

           

 

            İİŞ106 İstatistik

 

İstatistik ile ilgili temel kavramlar, Yönetim ve İstatistik, Verilerin Organize Edilmesi ve Sunulması, Hipotez testleri, Merkezi Eğilim Ölçüleri, Dağılma Ölçüleri, Tahmin Teorisi, Regresyon Analizi, Korelasyon Analizi, İndeksler.

 

            İİŞ108 Ekonomi 2

 

Milli Gelir, Para Teorisi, Para Politikası ve etkinliği, Maliye Politikası ve etkinliği İstikrar Politikaları,     Makro Iktisat: Iktisadi büyüme ve dalgalanmalar,  Ekonomik Büyüme ve Kalkınma, Türkiye Ekonomisine Genel Bakış.

 

İİŞ110 Halkla İlişkiler ve İletişim

 

Halkla İlişkiler bilim dalının doğuşu, gerekliliği, fonksiyonları, Halkla İlişkilere yakın kavramlar ve destekleyen diğer disiplinler,  İletişim, iç iletişim, medya yönetimi, Halkla İlişkiler departmanlarının yönetim fonksiyonları, Yazılı ve görsel iç ce dış iletişim araçlarını tasarlama ve uygulayabilme, Sosyal sorumluluk, Kriz dönemlerinde halkla ilişkiler uygulamaları. İşletme yönetiminin halkla ilişkilerdeki önemi, stratejik halkla ilişkiler yönetimi, halkla ilişkiler uzmanlığı, kriz yönetimi ve halkla ilişkiler, problem yönetimi ve halkla ilişkiler, halkla ilişkiler ve problem yönetimi, toplumla iletişim, müşteri ilişkileri, kar amacı gütmeyen organizasyonlar, medya ve halkla ilişkiler.

         

 

 

           

 

            İSED100 Endüstriye Dayalı Öğrenim (Staj)

 

Uygulama ve değerlendirme

 

MUP100 Mesleki Uygulama Projesi

Mesleki Uygulama Projesi dersi, bir akademik danışmanının gözetiminde, öğrencinin mesleki alanı ile ilgili bir proje konusunda araştırma yapma yeteneği kazandırarak yaptığı araştırma ile bilgi ve becerisini artırmayı hedefler.

 

            TÜRK102 Türk Dili II

            Türkçede Vurgu(Sözcük Vurgusu), Türkçede Vurgu(Grup ve Cümle Vurgusu), Sözcükte Yapı(Kök, Ek Kavramları, Çekim Ekleri), Sözcükte Yapı (Gövde Kavramı, Yapım Ekleri), Cümle Bilgisi (Ögeler), Cümle Bilgisi(Cümle Çeşitleri, Doğru Cümle),Anlatım Biçim ve Teknikleri, Anlatım Bozuklukları (Anlama Dayalı Anlatım Bozuklukları), Anlatım Bozuklukları (Yapıya Dayalı Anlatım Bozuklukları), Eleştiri, Öz Eleştiri, Sohbet(Söyleşi), Deneme ve Diğer Yazı Türleri, Yazma Çalışması.

           

            YDBİ102 Yabancı Dil II

 

            Dinleme-Anlama: Alan İle İlgili Konularda Dinlediğini Anlama ve Cevap Verme, Dinlenen Cümlelerdeki Vurgu ve Tonlamaların Fark Edilmesi, Dinlenen Cümleler Veya Kelimelerdeki Kısaltmaların Anlaşılması, Belirli Bir Bilgiyi Edinmek İçin Dinleme, Genel Bir Konuyu Anlayabilmek İçin Dinleme ve Değerlendirme.

            Yazma: Dinleme Ve Okuduklarını Not Alma, Alan İle İlgili Formları, Tabloları ve Şemaları Doldurma, İş Mektupları Yazma, Bir İşlemi Edilgen Yapı Kullanarak Yazma, Okunan Veya Dinlenen İfadelerin Dolaylı Biçimde Aktarılması.

            Okuma-Anlama: Zıtlık Bildiren İfadeler, Relative Clause Yapıları, “Post Modifier” Kısaltılmış Relative Clause Yapıları, “Noun Clause” Yapıları, “Infınitive-Gerund” Yapıları, Genel Bir Fikir Edinmek İçin Okuma Tekniğinin Geliştirilmesi, Belirli Bir Bilginin Edinilmesi İçin Okuma Tekniğinin Geliştirilmesi.

 

            TDP102 Toplumsal Duyarlılık Projesi II

 

            Öğrenciler güz yarıyılında seçtikleri projelerde çalışmaya bahar dönemi boyunca devam edeceklerdir. Dönem sonunda yürüttükleri projenin değerlendirme ve geri bildirimini aktaran bir ara ve bir final raporu teslim etmekle yükümlüdürler.

 

           

 

2. SINIF III.YARIYIL DERSLERİ

           

            İİŞ201 Para ve Banka

            Para teorisi ve para politikasının tanımları; paranın tanımı, özellikleri, fonksiyonları; para miktarı, tanımları; para rejimleri ve temel ilkeler; para talebi teorisi (farklı yaklaşımlarda); para arzı teorileri; faiz teorileri; ödemeler dengesi ve para miktarı.

            İİŞ203 Yönetim ve Organizasyon

            Yönetim Sürecine Giriş, İşletmenin Genel Esasları, Yönetim Düşüncesinin Evrimi, Yönetim Sürecinin Evreleri, İşletmenin Kuruluş Sorunları, İşletmelerde Hukuki Organizasyon, Örgütleme Temel İlkeleri, Organizasyonlarda Yapısal Değişim, Organizasyon Yapısının Şekillendirilmesi, Yönetici Değerleme, Yönetimde Bilgi ve Bilgisayarın Rolü.

            İİŞ205 Vergi Hukuku

Vergi hukukunun anlamı ve konusu, hukuk sistemi içindeki yeri, diğer hukuk dalları ile ilişkisi, vergi hukukunun kaynakları ve dalları, vergi kanunlarının uygulanması, vergi hukukunun bazı temel kavram ve kurumları, vergi suç ve cezaları.

 

 

AİİT201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

            Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu çağdaş ulus-devletler seviyesinde değerlendirip, ulus-devleti tanımlayan değerler sistemi içinde sui generis özellikler taşıyan Türk Devrimi tecrübesini (Kronolojik bir hatta: Türk emperyal geçmişinin klasik ve klasik sonrası, geç 18. yüzyıl ve 19. yüzyıl, 1908 Devrimi, 1914-1918, 1918-1922 ve 1923-60 kesitlerinin ele alınması), modern Türk ulus devletinin, devlet ve toplumsal yeniden yapılanması çerçevesinde ele alınıp bütüncül olarak Türk siyasî ve toplumsal sisteminin değişmesinin aşamaları, Bu çeşitli seviyelerde ve çeşitli boyutlarıyla biçimlenen ve hayata geçirilen siyasî, toplumsal, ekonomik ve kültürel değişme olgusunun (transformation) iç ve dış siyasî olaylarının analizi, tüm aktörlerinin düşünce ve faaliyetlerinin analizi, Bu tarihsel süreçlerin (modern Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşu süreçleri) günümüz çağdaş Türk toplumunun ve siyasetinin problemlerinin çözümünde de referans ve karşılaştırma alanı.

 

 

İSYÇ100 Yönlendirilmiş Çalışma 1

 

Öğrencilerin derslerde aldıkları bilgilerin, endüstriyel uygulamalarını belirli bir proje tarzında hazırlamaları ve bunları sunmalarına yönelik yapılan çalışmaları kapsar.

 

 

SEÇMELİ DERSLER

         

İİŞ011 Finansal Yönetim

 

Finans yönetiminin genel ilkeleri. Finansal planlama. Yatırım kararları. Faiz hesapları. Sermaye bütçelenmesi. Kar dağıtım kararları. Değerleme, kazanç oranları, sermaye maliyetleri. Çalışma sermayesi yönetimi.

 

İİŞ013 Elektronik Ticarete Giriş

 

Elektronik ticaretin tarihi gelişimi;    İnternet ve elektronik ticaretle ilgili temel kavramlar; İnternet üzerinden pazarlama ve reklam; Elektronik ticaret uygulamaları.

 

         

         İİŞ015 Mesleki Yabancı Dil-I         

 

         Yabancı dilden meslekî alanda faydalanabilme, yabancı dilde yazı veya söz ile anlatılmak istenileni doğru olarak anlayabilme, amaca uygun yazım tekniği ile anlaşılır şekilde yazabilme ve anlatılmak isteneni anlaşılır bir şekilde söz ile ifade edebilme.

 

          İİŞ017 Toplam Kalite Yönetimi    

 

          Kalite kavramı, Sandart ve  standardizasyon, Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi, Yönetim kalitesi ve standartları, Çevre standartları, Kalite yönetim sistemi modelleri, Stratejik yönetim, Yönetime katılma, Süreç yönetim sistemi, Kaynak yönetimi sistemi, Efqm mükemmellik modeli.

 

          İMYO200 Girişimcilik

 

            Girişimcilik kavram ve yaklaşımları; girişimcilik süreci: fikir üretme, fizibilite analizi, iş planı ve strateji, organizasyon tasarımı, yeni iş takımını kurma, finansman, fikri hakların korunması; yeni iş planlarının uygulamaya konması; organizasyonlarda inovasyon ve değişim; yeni pazarlar yaratma; operasyonel zorluklar ve fırsatlar; aile işletmelerinin gelişimi ve yönetimi; aile işletmelerinde yaşam döngüsü; yönetim devri planı ve profesyonel yönetime geçiş; girişimcilikte başarı ve başarısızlık örnekleri.

           

. İİŞ019 Şirketler Muhasebesi

 

          Şirket Kavramı; Türleri ve şahıs şirketleri, şahıs şirketlerinin özellikleri ve muhasebe kayıtları; Sermaye şirketleri, kooperatifler ve muhasebe kayıtları.

 

İİŞ021 Pazarlama İlkeleri

 Pazarlama ile ilgili temel kavram ve ilkeler, İşletmenin pazarlama amaç, hedef ve planları, Pazarlama çevresi, Pazarlama stratejileri, Pazar çeşitleri,  Pazarlama Planı, Pazarlama Karması unsurları, Rekabet, İç ce dış çevre analizleri, Satın alma karar davranışları, Tüketici satın alma karar davranışlarını etkileyen faktörler, Pazarlama çeşitleri, Pazarlama araştırmaları.

 

           İİŞ023 Maliyet Muhasebesi

           Maliyet ve maliyet muhasebesinin tanımı ve amaçları. Maliyet türleri, maliyetlerin sınıflandırılması, malzeme maliyetleri, stok değerlemesi, maliyetlerin saptanması ve kayıtları. İşçilik maliyetleri, maliyetlerin saptanması ve kayıtları. Genel imalat maliyetleri, bütçelenmesi, imalata yüklenmesi. Maliyet yerleri, ayırımı, genel imalat maliyetlerinin dağıtımları. Maliyet taşıyıcıları. Maliyet sistemleri. Sipariş maliyet sistemi. Safha maliyet sistemi. Birleşik  maliyet sistemi.  Standart maliyet sistemi. Değişken maliyet sistemi. Yönetim aracı olarak maliyet muhasebesi.

           

     

          İİŞ025 Stratejik Yönetim

 

Stratejik yönetim süreci, Stratejik Yönetim pratiği, Stratejik yönetim uygulamaları,  Rekabet stratejileri, İşlevsel stratejiler, Genel çevre analizi, Rakip analizi, Pazar analizi, Rekabet analizi, İşletme analizi, Swot analizi, Analitik beceri, İnsan kaynakları stratejileri, 

 

 

         

 

 

 

2. SINIF IV.YARIYIL DERSLERİ

            İİŞ202 Mali Tablolar Analizi

            Mali tablolar analizi ile ilgili temel kavramlar, mali nitelikteki olaylar, amaçları, mali tablolar analizini etkileyen faktörler, Mali analizin türleri, Mali denetim, Mali analizin finansal kararlarda kullanılması, mali planlama, mali başarısızlık, Temel mali tablolar, bilanço, gelir tablosu, ek mali tablolar, Oran analizi, Yatay analiz, Dikey analiz ve Trend analizi.

 

            İİŞ204 Üretim Yönetimi

            Üretim yönetiminde temel kavramlar. Üretim sistemleri; Üretim sistemlerinin üretim faktörleri, üretim yöntemi ve ürün ile ilgili özellikleri, Üretim Yönetimi tanımı özellikleri ve çalışma alanları. Üretim fonksiyonları. Temel üretim tipleri ve özellikleri. Farklı ürünlerin üretimi ile ilgili filim gösterimi. Fabrika kuruluş yerinin belirlenmesi; Kuruluş yerinin belirlenmesinde kullanılan sayısal değerleme yöntemleri. Ağırlıklı faktörler yöntemi, Karlılık karşılaştırma yöntemi, Maliyet analizi yöntemi, Başabaş analizi metodu ve DP Problemi örnekleri;   Kapasite planlaması; Teorik kapasite, pratik kapasite, optimum kapasite ve çalışma derecesi.

İİŞ206 Kamu Maliyesi

 

Maliyenin tanımı ve gelişimi, disiplinler arası ilişkiler, yaklaşımlar ve amaçlar, Kamu sektörünü tanımı kapsamı ve fonksiyonları, kamu hizmetlerinin ve giderlerinin nitelikleri, kamu gelirlerinin tanımı, amaçları ve çeşitleri, vergi teorisi ve uygulaması, bütçenin tanımı, gelişimi, ilkeleri ve çeşitleri, Türkiye bütçeleme süreci.

           

            İSYÇ200 Yönlendirilmiş Çalışma 2

Öğrencilerin derslerde aldıkları bilgilerin, endüstriyel uygulamalarını belirli bir proje tarzında hazırlamaları ve bunları sunmalarına yönelik yapılan çalışmaları kapsar.

 

AİİT202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 

            Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu çağdaş ulus-devletler seviyesinde değerlendirip, ulus-devleti tanımlayan değerler sistemi içinde sui generis özellikler taşıyan Türk Devrimi tecrübesini (Kronolojik bir hatta: Türk emperyal geçmişinin klasik ve klasik sonrası, geç 18. yüzyıl ve 19. yüzyıl, 1908 Devrimi, 1914-1918, 1918-1922 ve 1923-60 kesitlerinin ele alınması), modern Türk ulusdevletinin, devlet ve toplumsal yeniden yapılanması çerçevesinde ele alınıp bütüncül olarak Türk siyasî ve toplumsal sisteminin değişmesinin aşamaları, Bu çeşitli seviyelerde ve çeşitli boyutlarıyla biçimlenen ve hayata geçirilen siyasî, toplumsal, ekonomik ve kültürel değişme olgusunun (transformation) iç ve dış siyasî olaylarının analizi, tüm aktörlerinin düşünce ve faaliyetlerinin analizi, Bu tarihsel süreçlerin (modern Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşu süreçleri) günümüz çağdaş Türk toplumunun ve siyasetinin problemlerinin çözümünde de referans ve karşılaştırma alanı.

 

 

 

SEÇMELİ DERSLER

            İİŞ012 Masaüstü Yayıncılık

            Masaüstü yayıncılıkta ana kavramlar, Masaüstü yayın projesi nasıl geliştirilir, Yaratıcılık süreci, Adobe uygulamaları. (Photoshop ve Corel Draw programları)

 

            İİŞ014 Türk Vergi Sistemi

            Vergi sistemleri ve çeşitleri ve Türkiye vergi sisteminin tarihsel gelişimi, gelir üzerinden alınan vergiler, gelir ve kurumlar vergisi, katma değer vergisi, bu vergilerin Türkiye vergi sistemi içindeki yeri, önemi ve uygulama biçimi, mükelleflik, vergi kolaylıkları, tarhı tahakkukları ve ödenmesi, servet üzerinden alınan vergiler ve bu vergilerin uygulama biçimleri.

           

 

 

           İİŞ016 Mesleki Yabancı Dil-II      

 

          Yabancı dilden mesleki alanlarda faydalanma, yabancı dili anlayabilme, konuşabilme, yazabilme ve okuyabilme.

 

            İİŞ018 Finansal Yatırım Araçları

 

            Hisse senedi işlemleri, Tahvil işlemleri, Vadeli işlem piyasaları, Opsiyon piyasası işlemleri, Futures, Swap işlemleri, Forward işlemleri, Hisse senetlerine yatırım yapmak, Tahvile yatırım yapmak, Repoya yatırım yapmak, İMKB UP piyasalarına yatırım yapmak.

İİŞ020 İnsan Kaynakları Yönetimi

            İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Örgütlenmesi ve Çevresi, İnsan Kaynakları Plânlaması, İnsan Kaynağını Bulma, Seçme ve Yönlendirme, İnsan Kaynağının Eğitimi ve Geliştirilmesi, İnsan Kaynağının Değerlemesi ve Ücretlendirilmesi, İş İlişkileri.

 

           İİŞ022 Satış Yönetimi

                                                                    

          Temel kavramlar; Satış gücünün organizasyonu ve satış faaliyetleri; Satıcıların seçimi, eğitimi ve ücretlendirilmesi; Satış konuşması süreci; Satışın takibi ve kontrolü.

 

İİŞ024 Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi

 

Dış Ticarette Temel Kavramlar, Dış Ticaret Teorileri, Geçmişten Günümüze Dış Ticaretin Gelişimi, Dış Ticareti Yerel Ticaretten Ayıran Yönler, Dış Ticarette Kullanılan Teslim Şekilleri; Incoterms 2000, Dış Ticarette Kullanılan Belgeler (Ticari Belgeler, Resmi Belgeler, Taşıma Belgeleri, Sigorta Belgeleri, Finansman Belgeleri) ve Kullanılma Amaçları.

Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri; Peşin Ödeme, Prefinansman,  Mal Mukabili, Vesaik Mukabili ve Akreditifli Ödeme,  Türk Dış Ticaret Rejimi, İhracat Rejim Kararı, İhracat Yönetmeliği, İhracat Tebliğleri, İthalat Rejim Kararı, İthalat Yönetmeliği, İthalat Tebliğleri, Standardizasyon Rejim Kararı ve Yönetmeliği.

                                                                    

İİŞ026 Çevre Koruma

 

            Çevre yönetmelik bilgisi, risk analizi, atık depolama, kişisel korunma önlemleri, uluslararası sağlık ve güvenlik ikazları, işçi sağlığı ve iş güvenliği yönetmeliği.

 

           İİŞ028 Muhasebe Denetimi

 

Denetimin önemini ve gerekliliği, Doğru ve güvenilir bilginin karar vermedeki önemi,  Denetim yöntem ve teknikleri, Hesapların maddi ve uygunluk denetimleri,  Muhasebe denetiminin tanımı, önemi ve kavramı  Muhasebe denetiminin tarihçesi, Muhasebe denetiminin amaçları, Denetim ve denetçi ile ilgili bilgiler İşletme içi muhasebe kontrol sistemi ,   Denetim delilleri ve teknikleri ,

    

           İİŞ030 Örgütsel Davranış

 

Örgütlerde İnsan İlişkileri ve Davranış Biçimleri, Örgütlerde Gruplar ve Gruplarla Iliskiler, Yönetsel Davranış Biçimleri ve Yöneticilik Tipleri, Liderlik Yönetimi ve Lider-Yöneticilik, Motivasyon Yönetimi, Ekip Yönetimi ,Yetki Yönetimi , Etkililik ve Verimlilik Yönetimi Degisim ve Gelisim Yönetimi, İletisim Yönetimi,Imaj ve Izlenim Yönetimi,Toplanti Yönetimi,Stres ve Yönetimi, Örgütlerde Çatisma ve Yaraticiligin Yönetimi  ,Ise Devamsizlik ve Isgören Devri, Yabancilasma ve Yönetimi  

 

 

 

         İİŞ032 Yönetim Muhasebesi

                                                                    

          Yönetim muhasebesi kavramları ve teknikleri; Bütçe hazırlama, tahmin yapma ve maliyet çıkarma; Karar verme aracı olarak maliyet muhasebesi, Fiyatlama kararlari, Hedef maliyet, Kar, hacim ve maliyet analizi, Normal maliyet yöntemleri ve yönetim kararları, Degisken maliyet yöntemleri ve yönetim kararları, İşletme bütçelerinin hazırlanması,